Rozliv – flood extent
v CDS se nejedná o záplavové území ve smyslu §66 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Záplavové území je území vymezené záplavovou čárou. Rozliv je území, které je ohraničeno čárou rozlivu.

Čára rozlivu - flood extent boundary
křivka odpovídající průsečnici hladiny vody se zemským povrchem při zaplavení území povodní
- Q5 – průtok povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 5 let
- Q20 – průtok povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let
- Q100 – průtok povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 100 let
- Q500 – průtok povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 500 let

Povodňové nebezpečí – flood hazard
charakterizuje stav s potenciálem způsobit nežádoucí následky (povodňové škody) v oblasti rozlivu. Povodňové nebezpečí lze definovat také jako „hrozbu“ události (povodně), která vyvolá např. ztráty na lidských životech, škody na majetku, přírodě a krajině. Kvantifikace povodňového nebezpečí se provádí na základě hodnot charakteristik průběhu povodně. Podrobně popsáno v Metodice tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, viz Dokumentace.

Povodňové ohrožení - flood danger
je vyjádřeno jako kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu (povodně) a nebezpečí. Zásadní rozdíl mezi povodňovým ohrožením a povodňovým rizikem spočívá v tom, že ohrožení není vázáno na konkrétní objekty v území zasaženém rozlivem povodně s definovanou zranitelností. Ohrožení je možné vyjádřit plošně pro celý rozliv povodně bez ohledu na to, co se v něm nachází. V okamžiku, kdy ohrožení vztáhneme ke konkrétnímu objektu v rozlivovém území s definovanou zranitelností, začíná představovat povodňové riziko. V rámci metody matice rizika je povodňové ohrožení vyjádřeno jako funkce pravděpodobnosti výskytu daného povodňového scénáře a tzv. intenzity povodně. Podrobně popsáno v Metodice tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, viz Dokumentace.

Povodňové riziko - flood risk
je vyjádřeno nejčastěji jako kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího hydrologického jevu (povodně) a odpovídajících potenciálních povodňových škod. Pojem vyjadřuje syntézu účinků povodňového nebezpečí, zranitelnosti a expozice. Podrobně popsáno v Metodice tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, viz Dokumentace.

Zranitelnost území - vulnerability
vlastnost území, kterou se projevuje jeho náchylností k poškození a škodám v důsledku malé odolnosti vůči extrémnímu zatížení povodní, tj. v důsledku tzv. expozice. Základním podkladem pro stanovení zranitelnosti jsou informace o způsobu využití území založené především na Územně plánovací dokumentaci a další. Podrobně popsáno v Metodice tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, viz Dokumentace.

Citlivé objekty
V některých kategoriích zranitelnosti existují objekty, kterým je třeba v rámci posuzování míry přijatelného rizika věnovat zvýšenou pozornost. Jedná se především o následující objekty: objekty se zvýšenou koncentrací obyvatel se specifickými potřebami při evakuaci, objekty infrastruktury zajišťující základní funkce území, zdroje znečištění, objekty Integrovaného záchranného systému a objekty nemovitých kulturních památek. Podrobně popsáno v Metodice tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, viz Dokumentace.

Plochy v riziku
Pro jednotlivé kategorie zranitelnosti území je stanovena míra přijatelného rizika. U ploch v riziku je překročena míra tohoto přijatelného rizika. Uvnitř každé takové plochy jsou vyznačeny dosažené hodnoty ohrožení. Podrobně popsáno v Metodice tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, viz Dokumentace.

Nerizikové plochy
Pro jednotlivé kategorie zranitelnosti území je stanovena míra přijatelného rizika. U nerizikových ploch není překročena míra tohoto přijatelného rizika. Podrobně popsáno v Metodice tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, viz Dokumentace.

Nepřijatelné riziko
překročená hodnota ohrožení pro plochy v riziku. Podrobně popsáno v Metodice tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, viz Dokumentace.

Na mapách nebezpečí je zobrazeno prostorové rozdělení charakteristik průběhu povodně pro scénáře nebezpečí (kulminační průtoky Q5, Q20, Q100, Q500). Jedná se o rozsahy rozlivů, hloubky zaplavení a rychlosti proudící vody.

Mapy povodňového rizika kombinují údaje o ohrožení s informacemi o zranitelnosti objektů v exponovaném území. Na základě zranitelnosti, tj. dostupných informací o využití území, jsou vymezeny třídy ploch, kterým jsou přiřazeny hodnoty tzv. maximálně přijatelného rizika. V mapách rizika jsou zvýrazněny ty využívané plochy, na kterých je překročen limit maximálně přijatelného rizika. Uvnitř každé takové plochy jsou vyznačeny dosažené hodnoty ohrožení v uvedené barevné škále. Takto identifikovaná území představují exponované plochy při projevu daného scénáře povodňového nebezpečí a odpovídající míře zranitelnosti území.